Во текот на 2020 година е спроведено теренско истражување на потрошувачите за нивните навики при користење на социјалните мрежи. Извештајот

Read More